Het Goese Lyceum Oranjeweg

Op Het Goese Lyceum locatie Oranjeweg studeren ongeveer 1.600 leerlingen. Dat lijkt veel, maar door de kleinschalige organisatie en de aandacht voor begeleiding wordt iedere leerling gekend. 

Mentor en tutor

Mentor

Van de basisschool naar de middelbare school gaan is best pittig. De eerste weken is het belangrijk dat je je mentor goed leert kennen. De mentor is de docent die je vaak ziet en de leerlingen helpt tijdens het eerste jaar. Voor de zomervakantie maak je al kennis met de mentor.  

Tutor

De mentor krijgt hulp van twee tutoren. Dat zijn ouderejaars leerlingen die deelnemen aan de brugklasactiviteiten; de brugklassers tijdens pauzes een beetje in de gaten houden;  helpen als het nodig is en de nieuwe leerlingen de weg wijzen in de school.

Het personeel

Het onderwijs aan de leerlingen wordt verzorgd door vakdocenten met onderwijsassistenten. De docenten zijn georganiseerd in vaksecties en in afdelingen. De mentoren en een aantal docenten vormen een afdeling. De mentoren komen regelmatig bijeen onder leiding van afdelingsleiders.  

Er zijn vier afdelingen:

  • brugklassen;
  • mavo: onderbouw en bovenbouw
  • havo; onderbouw en bovenbouw
  • vwo; onderbouw en bovenbouw

De interactie tussen onderwijs en begeleiding vindt plaats binnen de afdeling en zorgt voor een sfeer waarin leerlingen en ouders zonder problemen de juiste weg weten te vinden.

Het ondersteunend personeel speelt een belangrijke rol op onze school. Zij zorgen er mede voor dat we een fijne sfeer op onze school hebben.

personeel

Een moderne leeromgeving

Unieke lesruimtes

Het Goese Lyceum locatie Oranjeweg is het nieuwe gebouw van Het Goese Lyceum. In dit gebouw zijn mooie lesruimtes te vinden, bijvoorbeeld een atelier voor de richting Kunst & Cultuur, sportzalen, laboratoria en een ruime werkplek voor het Technasium.  

Gezamenlijke ruimtes

De hele school is voorzien van een WiFi-netwerk zodat de leerlingen overal internet kunnen gebruiken. Ook zijn er ruimtes waar leerlingen zelfstandig of in groepen aan opdrachten kunnen werken.  

Schoolleiding Oranjeweg

Over de schoolleiding

De dagelijkse leiding van Het Goese Lyceum Oranjeweg is in handen van de schoolleiding. Dit team wordt gevormd door de rector en vier afdelingsleiders. De afdelingsleiders worden ondersteund door leerlingencoördinatoren.

Naam Functie E-mail
mw C. Biesterbosch-Gunst MME Rector c.biesterbosch@pontes.nl
dhr N. Rijvers Afdelingsleider vwo n.rijvers@pontes.nl
dhr R. Florisse Afdelingsleider havo r.florisse@pontes.nl
dhr J.A. Timmermans Afdelingsleider mavo j.timmermans@pontes.nl
mw L. Marshall Afdelingsleider brugklas l.marshall@pontes.nl
management

Medezeggen schap

Medenzeggenschapsraad, ouderraad, leerlingenraad, klankbordgroepen

De medezeggenschapsraad van de school (MR) kent een personeelsgeleding (PMR), een leerlingengeleding en een oudergeleding. Pontes Scholengroep heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), met alle drie de genoemde geledingen. De ouderraad heeft een adviserende- en een klankbordfunctie voor de schoolleiding. Ze helpt verder mee bij het organiseren van tal van activiteiten. Er zijn verschillende klankbordgroepen van ouders die ook een adviserende en klankbordfunctie hebben voor de schoolleiding (Zorg, Kunst en Cultuur, Technasium, Tweetalig onderwijs). De leerlingenraad is een groep van ongeveer twaalf leerlingen van verschillende niveaus en leeftijden. Zij bespreken eventuele verbeterpunten op school.

 

Bedrijfs contacten

Contactpersoon voor de bedrijfscontacten 

Heeft u interesse om met uw bedrijf mee te werken aan de vormgeving van ons onderwijs d.m.v bedrijfsbezoeken, gastlessen e.d. neem dan contact op met mevrouw Robyn via d.robyn@pontes.nl .