Ouder bijdrage

Het in stand houden van aanvullende activiteiten en voorzieningen is een hele opgave voor scholen. Daarom vragen we ouders om een bijdrage te leveren in deze kosten. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Elk jaar wordt over de besteding van de ouderbijdrage verantwoording afgelegd aan de medezeggenschapsraad. We maken onderscheid tussen vrijwillige én verplichte bijdragen in de kosten van de school.

 

Kosten opbouw

Boeken

Sinds het schooljaar 2009-2010 zijn de boeken ‘gratis’ gemaakt door de rijksoverheid. Dat betekent dat de school op basis van een vergoeding van de overheid de boeken betaalt. De leerlingen krijgen de boeken thuis bezorgd. Er worden geen borg- of afleverkosten gevraagd. Informatie over bestellingen wordt apart verstrekt.

 

De vrijwillige ouderbijdrage

De hoogte van dit bedrag en de besteding ervan worden door het College van Bestuur vastgesteld. Ouders die gekozen zijn in de medezeggenschapsraad van de school hebben hiermee ingestemd. Het bedrag is vastgesteld op € 55,- per leerjaar. Het dient te worden beschouwd als een bijdrage in de kosten voor extra activiteiten en extra materiële zaken die worden aangeboden aan de leerlingen, zoals o.a.:

  • voorlichting over studie- en beroepskeuze, ook wel loopbaanoriëntatie (incl. eventueel een bezoek aan een 'beroepenmanifestatie');
  • deelname aan extra culturele en sportactiviteiten;
  • incidentele kosten project- en themaweken;
  • collectieve ongevallenverzekering tijdens schooltijd;
  • gebruik internet, vrij printen tot een gemaximeerd bedrag;
  • gebruik elo;

 

Een vrijwillige bijdrage in de kosten die direct verband houden met geleverde diensten

Indien u er voor kiest uw kind te laten deelnemen aan georganiseerde excursies, meerdaagse reizen of uitwisselingen, dan worden daar apart kosten voor in rekening gebracht. Daarnaast is het mogelijk een locker te huren op school.

 

Een vrijwillige bijdrage aan de ouderraad

De ouderraad functioneert in een stichting. De ouderraad organiseert ten behoeve van ouders/verzorgers thema-avonden, en zorgt voor een presentje voor de leerlingen bij de diploma-uitreikingen. Daarnaast heeft de raad uiteraard aandacht voor andere schoolse zaken. De ouderraad vraagt hiervoor een vrijwillige bijdrage.

 

Een verplichte bijdrage voor ons speciale opleidingen

(I.v.m. de Corona maatregelen hebben we de kosten voor het speciaal aanbod tijdelijk aangepast)

(Tweetalig onderwijs, Kunst & Cultuur, en Technasium).

Het Goese Lyceum biedt een aantal speciale opleidingen aan. Voor deze speciale opleidingen dient een extra bijdrage betaald te worden voor de bekostiging van excursies, examengelden, gastsprekers, certificering etc.

Klas 1, 2 en 3

Het Goese Lyceum vraagt voor het speciaal aanbod een bijdrage van €150,- per jaar in klas 1, 2 en 3. Voor deelname aan het gecombineerde programma TVWO en Technasium vraagt Het Goese Lyceum een bijdrage van €300,- per jaar in klas 1, 2 en 3.

Klas 4, 5 en 6

Het Goese Lyceum vraagt voor het speciaal aanbod een bijdrage van €100,= voor het Technasium in klas 4, 5 en 6. Voor het TTO wordt in klas 4, 5 en 6 een bijdrage gevraagd van €350,- (dit inclusief het IB programma en de examinering)