Zorgzame school

Het Goese Lyceum is een zorgzame school en we streven ernaar dat iedere leerling de juiste ondersteuning ontvangt. Het begeleiden van leerlingen is een voortdurend proces en strekt zich uit van de brugklas tot en met de examenklas. Wat een kind nodig heeft staat hierbij centraal en er wordt intensief samengewerkt met leerlingen, ouders en school. We bieden zorg op maat, rekening houdend met de draagkracht van de docenten en de mogelijkheden in de organisatie.

Mentoren

Het belangrijkste aanspreekpunt

De mentor is – naast de vakdocent - het belangrijkste aanspreekpunt voor de leerling en zijn ouders. Iedere klas heeft een mentor. De mentor heeft het overzicht en is de spil in de begeleiding. De brugklassen hebben wekelijks een mentorles en hierin wordt o.a. aandacht besteed aan studieplanning. Het is belangrijk dat de brugklasleerling zich snel ‘thuis’ voelt en daarom vinden er in de eerste schoolweken diverse kennismakingsactiviteiten plaats, o.a. twee kampdagen. Leerlingen ervaren dit als heel positief in de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

(M)RT

(Motorische) Remedial Teaching

Leerlingen worden getest om te bepalen wat het niveau van taal en rekenen is. Extra hulp wordt aangeboden in de lessen naast het reguliere rooster. Er is een remedial teaching team voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie. Leerlingen met een verklaring kunnen individueel of in kleine groepen oefenen onder deskundige leiding. Leerlingen worden gescreend of ze in aanmerking komen voor motorische hulp. Motorische remedial teaching wordt gegeven door één van de docenten lichamelijke opvoeding.

Hulp en ondersteuning

Hulp en begeleiding

Hulplessen zijn er in de brugklas en in de vierde klas voor Nederlands, Engels, wiskunde, begrijpend lezen en spelling. Er is talentbegeleiding voor leerlingen die veel tijd besteden aan sport, muziek, dans of toneel. De talentbegeleider begeleidt deze leerlingen in de combinatie schoolwerk en hobby. Voor leerlingen bij wie thuis het Nederlands (voornamelijk) als tweede taal wordt gesproken is er NT2 begeleiding.

Verder worden er in samenwerking met externen diverse sociale vaardigheidstrainingen gegeven als er voldoende vraag is. Bijv. ‘Op je hoede voor je woede’ of ‘Omgaan met jezelf en anderen”. De cursus “Rots en Water’ wordt gegeven door de LO-docenten.

Counselors

Binnen de school zijn drie counselors werkzaam, allen hebben ook een lesgevende taak zodat de drempel laag is. Leerlingen met sociaal-emotionele problemen kunnen een gesprek aangaan met één van de counselors. Ook ouders die zich zorgen maken over het functioneren van hun kind kunnen dit doen.

Huiswerkbegeleiding plus (HWB+) 

HWB+ is voor een kleine groep leerlingen die extra aandacht nodig hebben. HWB+ wordt ondersteund door Ambulante Begeleiders en is zo een ‘traject op maat’ voor iedere leerling. Het wordt gegeven in een ‘veilige’ omgeving met veel individuele aandacht. De zorgcoördinator bepaalt in overleg of de leerling in aanmerking komt voor HWB+.

Time Out/Oase

Sinds februari 2017 hebben we een interne Time Out voorziening. Leerlingen die gebruik maken van de Time Out ervaren het als erg prettig. Niet voor niets spreken ze liever van ‘Oase’ dan van ‘Time Out’. Om uiteenlopende redenen wordt er gebruik gemaakt van de time out, bijvoorbeeld controleren van schoolspullen het maken van toetsen, net nemen van een rust moment. Vooral de 'oase-pas' is voor leerlingen die stressmomenten ervaren een uitkomst: zonder vragen of opmerkingen kunnen zij de klas verlaten en de Oase binnen komen. Doel is  zo snel mogelijke terug naar de klas. Voor leerlingen en docent is de 'Time out' een doeltreffende voorziening.

SOP

School Ondersteuningsplan

Elke school heeft een zorgplicht. Dat betekent dat scholen voor alle kinderen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben, moeten zorgen voor een zo passend mogelijke onderwijsplek. Dit kan een plek zijn op de eigen school, maar ook op een andere school die de leerling beter kan ondersteunen. Het is belangrijk dat de school en de ouders in de uitvoering van de zorgplicht samenwerken. Bundeling van kennis en ervaring van ouders en school komt de ondersteuning van een kind ten goede. Een volledige beschrijving van het ondersteuningsaanbod van onze school is vastgelegd in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP).

het SOP kunt u hier downloaden.

ZAT

Zorg Advies Team

Het zorg- en adviesteam (ZAT) is een multidisciplinair team, waarin school en hulpverleningsinstellingen met elkaar samenwerken. Zes keer per jaar komt het ZAT bij elkaar, onder leiding van de zorgcoördinator van school. De samenwerkende instanties in het ZAT zijn: de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD arts), de leerplichtambtenaar, Schoolmaatschappelijk werk en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en counselor van Goese Lyceum.

In het ZAT wordt een antwoord gezocht op een individuele hulpvraag die de leerling, ouders en/of school betreft. De betrokken instanties denken vanuit hun expertise mee over mogelijke aanpak of oplossingen en dit kan leiden tot acties. Het ZAT is een hulpmiddel om te komen tot vroegtijdige, snelle en adequate handelingsadviezen voor de school, hulpverlening voor kind en gezin en/of afstemming tussen beide trajecten. Inbreng in het ZAT gebeurt altijd met toestemming van ouders.

Vragen?

Vragen over de leerlingbegeleiding? Neem dan contact op met de zorgcoördinator van de Oranjeweg, mw. M. Koole (m.koole@pontes.nl)

 

Samen werking

Samenwerkingsverband Oosterschelde regio

Het Goese Lyceum is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Oosterschelderegio (SPVO)

Naam contactpersoon: Theo van Bokkem, directeur

Stationspark 25, 4462 DZ, Goes;

Telefoonnummer: 0113 - 22 01 14;

E-mailadres: t.vanbokkem@spvo-oosterschelderegio.nl

Website: www.spvo-oosterschelderegio.nl