Algemeen

Waarom zou ik voor uw school moeten kiezen?

Het Goese Lyceum is een veilige school met goede leerresultaten (zie Kwaliteitskaart inspectie). De school biedt leerlingen kansen en heeft een breed onderwijsaanbod.

Daarnaast is Het Goese Lyceum een school die veel investeert in de begeleiding van de leerlingen.

Kunt u een aantal verbeterpunten van de school noemen? Hoe gaat de school daar mee om?

De organisatie moet verder verstevigd worden, er moet een systematische kwaliteitszorg komen, alle docenten moeten betrokken raken bij onderwijsverbetering.

Worden ouders en leerlingen betrokken bij de vernieuwingen?

Ja, we werken met klankbordgroepen waarin ouders en leerlingen gevraagd wordt naar hun mening.

Kunt u een aantal sterke punten van de school noemen?

Sterk: betrokkenheid van docenten, degelijke lessen, bestrijding lesuitval, goede begeleiding, zorgstructuur, veel aandacht voor leerlingen die speciale aandacht nodig hebben, breed onderwijsaanbod, school die kansen biedt.

Organisatie

Hoeveel leerlingen heeft de school?

De school (locatie Oranjeweg) telt op dit moment 1622 leerlingen.

Hoe is de toelating tot de school geregeld?

De basisschool geeft een advies over het gewenste schooltype.  Indien de uitslag van de eindtoets naderhand afwijkt van het uitgebrachte advies door de leerkracht, kan de plaatsing van uw kind opnieuw besproken worden.

Hoe zijn de contacten tussen ouders en de school geregeld?

De leerlingen krijgen in elk leerjaar drie rapporten, de eerste 2 rapporten worden in Magister vermeld, het derde rapport (m.b.t. plaatsing in volgende leerjaar) wordt ook op papier verstrekt. De mentor kan bellen als dat nodig is (u mag zelf ook initiatief nemen) en er zijn voorlichtings- en ouderavonden. Het schooljaar begint met een kennismakingsavond.

Zijn er schoolreizen, excursies en activiteiten? Waar dienen die voor?

In alle leerjaren worden excursies georganiseerd, met name in het speciaal aanbod. In de tweede klassen worden sportkampen georganiseerd (ski-reis, watersportkamp en Ardennen survivalkamp). In klas 3 kunnen leerlingen deelnemen aan uitwisselingen, in de bovenbouw havo en vwo worden  reizen naar Spanje, Berlijn en Toscane georganiseerd.

Hoe kan ik de resultaten van mijn kind volgen?

U kunt inloggen in het leerlingvolgsysteem (Magister) waarin u cijfers, afwezigheid, opmerkingen van docenten t.a.v. huiswerk e.d. kunt zien. Daarnaast kunt u via de site nagaan wanneer uw kind toetsen heeft.

Komen de leerlingen uit één basisschool bij elkaar in één klas?

Bij de inschrijving kunnen voorkeuren aangegeven worden. De school probeert daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. De niveau-indeling van de klassen leidt er wel eens toe dat wensen niet gehonoreerd kunnen worden (bijvoorbeeld een vriendje in vmbo/ havo klas en uw zoon in vwo).

Wat gebeurt er bij lesuitval?

In de onderbouwklassen hebben leerlingen geen tussenuren in het rooster. De roosters worden dagelijks aangepast en er zijn klassenassistenten die in tussenuren of bij lesuitval door ziekte van een docent lessen opvangen. Ook worden daar soms vakdocenten voor ingezet. Bij ziekte van een docent op een eerste of een laatste uur vervalt de les.

Onderwijs

In welke tweede klas kan mijn kind geplaatst worden?

Aan het einde van leerjaar 1 vindt determinatie plaats. Er zijn dan geen dakpanklassen meer:

Mavo 2

Havo 2

Vwo 2

Tvwo 2

Waaruit bestaat de extra begeleiding t.a.v. vakken in de brugklas?

Er zijn hulplessen Engels, Nederlands, wiskunde, RT spelling, extra  rekenen en extra begrijpend lezen in de brugklassen.

Op welk niveau wordt les gegeven in de mengklassen?

In M/H: streefniveau havo

In HV: streefniveau vwo.

In welke klas kan mijn kind geplaatst worden?

Brugklas onderbouwstructuur:

mavo //  mavo/havo // havo // havo / vwo // vwo //Tweetalig vwo

 

Welke soorten onderwijs verzorgt de school?

Locatie Oranjeweg kent de volgende schoolsoorten:

mavo, havo, vwo

Extra aanbod:

mavo: kunst en cultuur

havo: kunst en cultuur, technasium

vwo: kunst en cultuur, technasium, gymnasium

tweetalig vwo (combinatie met technasium of gymnasium mogelijk)

tweetalig vwo versneld en verrijkt (onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen)

Leerlingenzorg

Wat is het schoolbeleid op het gebied van aanpak van leerproblemen?

Er kunnen zich diverse soorten problemen bij het leren voordoen. In het algemeen kijkt Het Goese Lyceum naar ieder individu en probeert bij elke leerling de juiste aanpak te kiezen, in overleg met ouders en andere deskundigen zoals ambulant begeleiders die in de school werkzaam zijn. We bieden zorg op maat, rekening houdend met de draagkracht van de docenten en de mogelijkheden in de organisatie.

Hoe is de begeleiding in alle leerjaren geregeld?

De mentor is degene die de eerstelijns begeleiding uitvoert; deze wordt bijgestaan door de leerling coördinator, zorgcoördinator en de counselor. De keuzebegeleiding wordt gecoördineerd door de decaan; de counsellor is voor alle leerjaren beschikbaar.

Mijn kind wordt op de basisschool gepest. Hoe gaat u daar straks mee om?

De school heeft veel ervaring met het terugdringen van pesten. Indien uw zoon of dochter gevoelig is voor pesten, kunt u dat het beste vooraf bekend maken, er kan bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de plaatsing in de brugklas om te voorkomen dat uw kind opnieuw bij de pesters van de basisschool in de klas komt. Daarnaast zal de mentor uw kind volgen en nagaan of er nog steeds sprake is van pesten. Wij besteden in de brugklas extra aandacht aan pesten via de studielessen. Pesters worden daarnaast direct aangepakt; ook wordt er met pester en slachtoffer gepraat. In specifieke gevallen kan een kind een weerbaarheidstraining krijgen. In de brugklassen worden tijdens mentorlessen pestprojecten uitgevoerd waarbij wij insteken op het voorkomen van pesten door met elkaar te spreken over de omgang met elkaar.

Mijn kind is erg gevoelig voor de sfeer op school en in de klas. Hoe gaat u daarmee om?

Iedere klas heeft een mentor die speciale aandacht geeft aan de sfeer in de klas. Ook individuele problemen worden door de mentor behandeld. Als dat niet voldoende is, kan een deskundige worden ingeschakeld: zorgcoördinator, counselor, schoolarts en jeugdverpleegkundige.

Kom je gezellig een
keertje sfeer proeven?

Kijkmiddagen

van 14.15 tot 15.30 uur
van 14.15 tot 15.30 uur
van 14.15 tot 15.30 uur
van 14.15 tot 15.30 uur

Informatiedagen

van 18.45 tot 21.30 uur
van 09.00 tot 11.45 uur

Voorlichtingsavonden

Van 19.30 tot 21.00 uur
Technasium
Kunst & cultuur
Tweetalig VWO
Meer informatie en inschrijven