Algemeen

Waarom zou ik voor uw school moeten kiezen?

Het Goese Lyceum is een veilige school met goede leerresultaten (zie Kwaliteitskaart inspectie). De school biedt leerlingen kansen en heeft een breed onderwijsaanbod.

Daarnaast is Het Goese Lyceum een school die veel investeert in de begeleiding van de leerlingen.

Kunt u een aantal verbeterpunten van de school noemen? Hoe gaat de school daar mee om?

De organisatie moet verder verstevigd worden, er moet een systematische kwaliteitszorg komen, alle docenten moeten betrokken raken bij onderwijsverbetering.

Worden ouders en leerlingen betrokken bij de vernieuwingen?

Ja, we werken met klankbordgroepen waarin ouders en leerlingen gevraagd wordt naar hun mening.

Kunt u een aantal sterke punten van de school noemen?

Sterk: betrokkenheid van docenten, degelijke lessen, bestrijding lesuitval, goede begeleiding, zorgstructuur, veel aandacht voor leerlingen die speciale aandacht nodig hebben, breed onderwijsaanbod, school die kansen biedt.

Organisatie

Hoeveel leerlingen heeft de school?

De school (locatie Oranjeweg) telt op dit moment 1622 leerlingen.

Hoe is de toelating tot de school geregeld?

De basisschool geeft een advies over het gewenste schooltype.  Indien de uitslag van de eindtoets naderhand afwijkt van het uitgebrachte advies door de leerkracht, kan de plaatsing van uw kind opnieuw besproken worden.

Hoe zijn de contacten tussen ouders en de school geregeld?

De leerlingen krijgen in elk leerjaar twee rapporten, het eerste  rapport wordt in Magister vermeld, het tweede rapport (m.b.t. plaatsing in volgende leerjaar) wordt ook op papier verstrekt. De mentor kan bellen als dat nodig is (u mag zelf ook initiatief nemen) en er zijn voorlichtings- en ouderavonden. Het schooljaar begint met een kennismakingsavond.

Zijn er schoolreizen, excursies en activiteiten? Waar dienen die voor?

In alle leerjaren worden excursies georganiseerd, met name in het speciaal aanbod. In de tweede klassen worden sportkampen georganiseerd (ski-reis, watersportkamp en Ardennen survivalkamp). In klas 3 kunnen leerlingen deelnemen aan uitwisselingen, in de bovenbouw havo en vwo worden  reizen naar Spanje, Berlijn en Toscane georganiseerd.

Hoe kan ik de resultaten van mijn kind volgen?

U kunt inloggen in het leerlingvolgsysteem (Magister) waarin u cijfers, afwezigheid, opmerkingen van docenten t.a.v. huiswerk e.d. kunt zien. Daarnaast kunt u via de site nagaan wanneer uw kind toetsen heeft.

Komen de leerlingen uit één basisschool bij elkaar in één klas?

Bij de inschrijving kunnen voorkeuren aangegeven worden. De school probeert daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. De niveau-indeling van de klassen leidt er wel eens toe dat wensen niet gehonoreerd kunnen worden (bijvoorbeeld een vriendje in mavo/havo klas en uw zoon in vwo).

Wat gebeurt er bij lesuitval?

In de onderbouwklassen hebben leerlingen geen tussenuren in het rooster. De roosters worden dagelijks aangepast en er zijn klassenassistenten die in tussenuren of bij lesuitval door ziekte van een docent lessen opvangen. Ook worden daar soms vakdocenten voor ingezet. Bij ziekte van een docent op een eerste of een laatste lesuur vervalt de les.

Onderwijs

In welke tweede klas kan mijn kind geplaatst worden?

Aan het einde van leerjaar 1 vindt determinatie plaats. Er zijn dan geen dakpanklassen meer:

Mavo 2

Havo 2

Vwo 2

Tvwo 2

Waaruit bestaat de extra begeleiding t.a.v. vakken in de brugklas?

Er zijn hulplessen Engels, Nederlands, wiskunde, RT spelling, extra  rekenen en extra begrijpend lezen in de brugklassen.

Op welk niveau wordt les gegeven in de mengklassen?

In M/H: streefniveau havo

In H/V: streefniveau vwo.

In welke klas kan mijn kind geplaatst worden?

Brugklas onderbouwstructuur:

mavo 

mavo / havo

havo

havo / vwo

vwo

tweetalig vwo

 

Welke soorten onderwijs verzorgt de school?

Locatie Oranjeweg kent de volgende schoolsoorten:

mavo, havo, vwo

Extra aanbod:

mavo: kunst en cultuur

havo: kunst en cultuur, technasium

vwo: kunst en cultuur, technasium, gymnasium

tweetalig vwo (combinatie met technasium of gymnasium mogelijk)

tweetalig vwo verrijkt en/of versneld (onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen)

Leerlingenzorg

Wat is het schoolbeleid op het gebied van aanpak van leerproblemen?

Er kunnen zich diverse soorten problemen bij het leren voordoen. In het algemeen kijkt Het Goese Lyceum naar ieder individu en probeert bij elke leerling de juiste aanpak te kiezen, in overleg met ouders/verzorgers en andere deskundigen zoals ambulant begeleiders die in de school werkzaam zijn. We bieden zorg op maat, rekening houdend met de draagkracht van de docenten en de mogelijkheden in de organisatie.

Hoe is de begeleiding in alle leerjaren geregeld?

De mentor is degene die de eerstelijns begeleiding uitvoert; deze wordt bijgestaan door de leerlingencoördinator, zorgcoördinator en de counsellor. De keuzebegeleiding wordt gecoördineerd door de decaan; de counsellor is voor alle leerjaren beschikbaar.

Mijn kind wordt op de basisschool gepest. Hoe gaat u daar straks mee om?

De school heeft veel ervaring met het terugdringen van pesten. Indien uw zoon of dochter gevoelig is voor pesten, kunt u dat het beste vooraf bekend maken, er kan bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de plaatsing in de brugklas om te voorkomen dat uw kind opnieuw bij de pesters van de basisschool in de klas komt. Daarnaast zal de mentor uw kind volgen en nagaan of er nog steeds sprake is van pesten. Wij besteden in de brugklas extra aandacht aan pesten via de studielessen. Pesters worden daarnaast direct aangepakt; ook wordt er met pester en slachtoffer gepraat. In specifieke gevallen kan een kind een weerbaarheidstraining krijgen. In de brugklassen worden tijdens mentorlessen pestprojecten uitgevoerd waarbij wij insteken op het voorkomen van pesten door met elkaar te spreken over de omgang met elkaar.

Mijn kind is erg gevoelig voor de sfeer op school en in de klas. Hoe gaat u daarmee om?

Iedere klas heeft een mentor die speciale aandacht geeft aan de sfeer in de klas. Ook individuele problemen worden door de mentor behandeld. Als dat niet voldoende is, kan een deskundige worden ingeschakeld: zorgcoördinator, counselor, schoolarts en jeugdverpleegkundige.

V&V

Ontmoet ik nog meer leerlingen die ook meer- of hoogbegaafd zijn?

Natuurlijk zijn er nog meer leerlingen die net als jij meer-of hoogbegaafd zijn. We streven ernaar gelijkgestemde leerlingen regelmatig kennis en ervaringen uit te laten wisselen.

Welke begeleiding krijg ik als V&V leerling?

Op Het Goese Lyceum zijn onze docenten geschoold in het lesgeven en begeleiden van meer- en hoogbegaafde leerlingen. Daarnaast hebben wij een specialist hoogbegaafdheid en ambulant begeleider hoogbegaafdheid in huis. Zij ondersteunen leerlingen in groepsverband in een extra studie- en begeleidingsles voor vaardigheden die je nodig hebt om succesvol te zijn. Daarnaast ondersteunen zij ook individuele leerlingen als dat nodig is.

Kan ik in groep 8 al kennismaken met V&V?

Jazeker. Dit kan via onze informatiedagen en de Juniorklas.

Wanneer maak ik een keuze uit het speciaal aanbod?

In de eerste klas volg je Tvwo en krijg je daarnaast een carrousel van al ons ander speciaal aanbod. Na de eerste klas maak je je keuze uit Technasium, Kunst & Cultuur of Gymnasium voor de tweede klas.

Moet ik per se Tvwo doen als ik V&V wil volgen?

In principe is ons V&V traject gekoppeld aan het Tvwo. Mocht je liever het Nederlandstalige VWO doen of wijkt je schooladvies af, dan is maatwerk mogelijk.

Voor wie is V&V bedoeld?

Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen met een Tvwo advies. Bij een afwijkend advies is maatwerk mogelijk.

Online leren (tijdelijk)

Trabitour onder Safari geeft problemen

Gebruik Google Chrome

Kan ik de "ict balie" bereiken?

Ja, op openingstijden school

06-13747528 

 

geen bevestigingsmail uitgever

Een groot aantal leerlingen wordt bij inloggen bij de uitgever gevraagd om hun e-mailadres te bevestigen.

Als ze dat proberen beland de bevestigings-e-mail in de map ongewenste e-mail.

Leerlingen zijn bang dat ze straks een boete krijgen omdat ze hun boek niet op tijd konden inleveren

alle uitgeleende boeken zijn automatisch verlengd. Er word over de hele periode dat de school dicht is GEEN boete berekend.

Via de Online Bibliotheek, www.onlinebibliotheek.nl , zijn duizenden boeken te leen als e-book én als luisterboek.
In deze coronatijd zijn er extra boeken gratis als luisterboek en als e-book beschikbaar.
Voor leden van de bibliotheek, en dat zijn de meeste leerlingen, is sowieso alles beschikbaar.

Er zijn wat problemen met inloggen (vanuit magister naar de methode) bij Nederlands en Duits, je krijgt dan foutmeldingen en de vraag om je licentie te activeren

De oplossing in Google Chrome:

Alle cookies wissen

Als je cookies verwijdert, word je uitgelogd van websites en kunnen je opgeslagen voorkeuren worden verwijderd.

  1. Open Chrome op je computer.
  2. Klik rechtsboven op Meer Instellingen.
  3. Klik onderaan op Geavanceerd.
  4. Klik onder 'Privacy en beveiliging' op Site-instellingen.
  5. Klik op Cookies  Alle cookies en sitegegevens weergeven  Alles verwijderen.
  6. Bevestig door op Alles wissen te klikken.

Performance Magister kan variëren

Reactie schoolmaster

Veel scholen maken momenteel op een andere manier gebruik van Magister dan zij normaliter doen. Dit is immers noodzakelijk bij leren op afstand met digitale leermaterialen en via diverse applicaties. Uw leerlingen en docenten kunnen uiteraard ook via Magister blijven werken.
Het Magister systeem wordt nu echter zwaarbelast en de performance kan zo nu en dan minder zijn dan gebruikers van ons gewend zijn. Achter de schermen werken wij aan oplossingen om de Magister beschikbaarheid optimaal te houden.

Ik zie de LO cursus niet in de elo

Na inloggen onderaan,  Cursuscategorieën

klik op Goese lyceum, Lichamelijke opvoeding, Thuisworkout

of deze link na inloggen

Volg daarna de instructie van LO

 

Ik zie geen "leerlink in magister"

Misschien ben je te vroeg en heeft de docent de link nog niet gemaakt.

Vraag of een klasgenoot je de link van die les wil opsturen (dit is het snelste)

De link is hetzelfde voor alle lessen van die docent voor dit specifieke vak.